Nutricompost

El nostre compost ecològic compta amb l‘atestació europea de Ecocert per a la seva utilització en agricultura ecològica. Nutricompost és un fertilitzant orgànic i ecològic que produïm a partir de fem provinent de granges i de restes vegetals de cultius i podes. Entre les matèries primeres que usem per a la seva producció es troben la gallinassa, el fem i la biomassa vegetal.

Nutricompost és un dels millors fertilitzants ecològics del mercat. Donat el seu elevat contingut de matèria orgànica és útil per a tota mena de cultius i sòls, a més d’aportar els nutrients necessaris per a un bon desenvolupament i rendiment dels cultius.

L’elaboració de Nutricompost és un procés que no contamina ni perjudica el medi ambient, ja que es produeix de manera natural i orgànica. Amb aquest procés ajudem a reduir considerablement els residus orgànics que genera la nostra societat i els atorguem una segona vida, contribuint a l’economia circular, perquè en cas contrari serien una deixalla més sense aprofitar.

Nutricompost animal

Descarrega fitxa producte

COMPONENTS DEL COMPOST

COMPONENT

Fem de boví

PROPORCIÓ

100%

Nutricompost gallinaza

Descarrega fitxa producte

COMPONENTS DEL COMPOST

COMPONENT

Fem d’ave

PROPORCIÓ

100%

INSTRUCCIONS D’ÚS

  1. Conrear la terra on s’aplicarà el producte.
  2. Incorporar el producte al sòl en forma de Mulch.
  3. Es recomana realitzar un reg després de l’aportació.

BENEFICIS DEL COMPOST

FÍSICS

Millora l’estructuració de sòl. Augmenta la retenció d’aigua. Evita erosió i compactació

QUÍMICS

Augmenta la fertilitat de sòl (CIC). Aporta nutrient (N, P i K)
Aportació de carboni orgànic.

BIOLÒGICS

Augmenta l’activitat de microorganismes. Incentiva el desenvolupament radicular. Promou el desenvolupament de cucs.

ECOLÒGICS

Revaloració de residus. Protecció de sòls. Fixació de carboni en el sòl.